Vedtægter for Ejstrupholm veteranklub

Vedtægter for veteranklubben 

§1

Klubbens navn er EJSTRUPHOLM VETERANKLUB. Dens hjemsted er Ejstrupholm, og regnskabsåret lig kalenderåret.

§2

Klubben er upolitisk og dens formål er at fremme interessen for forskellige kategorier af køretøjer der er mere end 25 år gamle, gennem afholdelse af den årlige lokale Veterandag samt de årlige familieudflugter.

§3

Klubbens indsats vil hovedsageligt finde sted i lokalområdet ved Ejstrupholm. Klubben kan evt. virke med tilknytning til andre klubber, eller i samarbejde med danske eller udenlandske organisationer.

§4

Som medlemmer kan optages enhver kvinde eller mand. Ved medlemsrettens ophør bortfalder enhver ret for den udtrædende mht. klubbens formue eller andre rettigheder.

§5

Hver person har en stemme. Fuldmagt kan benyttes, men en person må kun overdrage en fuldmagt. Medlemmer i kontingentrestance har ingen stemmeret.

§6

Medlemskab af klubben ophører:

1. Ved udmeldelse, som skal ske skriftligt med en måneds varsel til en 1. i 1.

2. Ved kontigent restancer udover 12 måneder. Den årlige veterandag (sidste lørdag i juni) betragtes som skæringsdato. Medlemmer der ikke har betalt kontingent slettes af medlemslisten.

3. Ved eksklusion, når bestyrelsen skønner, at et medlem modarbejder klubben formål, eller når et medlem skønnes at have gjort sig skyldig i en handlemåde, der kan skade klubbens anseelse. Bestyrelsens afgørelse kan appeleres på først kommende generalforsamling.

§7

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet betales årligt forud.

§8

Generalforsamlingen vælger selv en bestyrelse på 5 medlemmer og en suppleant, 1 revisor og en revisorsuppleant, som vælges for to år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§9

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned efter skriftlig indkladelse til medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Ekstraordinærgeneralforsamling kan finde sted når mindst en 1/3 af medlemmerne begærer det. Indkaldelse skal ske senest 8 dage efter derom fremsat begæring, og med mindst 8 dages varsel.

§10

På hver generalforsamling vælges en dirigent der leder forhandlingerne. Såfremt et medlem begærer det skal afstemning ske skriftligt.

Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen og dirigenten, der derefter har fuld beviskraft.

§11

På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden forhandles:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af årsberetning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af Revisor.

7. Valg af suppleanter.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Forslag der tilsigter en generalforsamlings tilslutning, må dog senest 8 dage inde være bestyrelsen i hænde.

§12

På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt flertal, dog kræves en beslutning om klubbens opløsning eller ændring i lovene, at mindst 2/3 af klubbens medlemmer er til stede, og at mindst ½ af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen eller ændringen. Skulle 2/3 af medlemmerne ikke være fremmødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal.

Ved opløsningen overgår klubbens eventuelle formue/værdier efter forudgående behandling på generalforsamlingen til anden relevant interesseorganisation i lokalområdet.
Derudover masser af mulighed for at besigtige de gamle veteraner og høre "lyden" fra dengang.